Doe hier je aanvraag!

Wil je graag een professionele website, webshop, logo, huisstijl of marketingondersteuning voor je bedrijf in Deurne? BRANDON kan je helpen! Vul het onderstaande formulier in om een offerte aan te vragen en ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen.
Vul het onderstaande formulier in om een offerte aan te vragen voor onze diensten in Deurne. We nemen zo snel mogelijk contact met je op om je wensen en behoeften te bespreken en om een passend voorstel te doen.
Algemene Voorwaarden BRANDON

Artikel 1 - Definities
1.1 BRANDON, gevestigd te DEURNE, KvK-nummer 70145601, wordt in deze algemene
voorwaarden aangeduid als dienstverlener.
1.2 De wederpartij van dienstverlener wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als
opdrachtgever.
1.3 Partijen zijn dienstverlener en opdrachtgever samen.
1.4 Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst tot dienstverlening tussen partijen.

Artikel 2 - Toepasselijkheid algemene voorwaarden
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden,
overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens dienstverlener.
2.2 Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is
overeengekomen.
2.3 De overeenkomst bevat voor dienstverlener steeds inspanningsverplichtingen, geen
resultaatsverplichtingen.

Artikel 3 - Betaling
3.1 Declaraties moeten binnen 14 dagen na factuurdatum betaald zijn, tenzij partijen hierover
schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of een andere betaaltermijn vermeld is.
3.2 Betalingen geschieden zonder enig beroep op opschorting of verrekening door overschrijving
van het verschuldigde bedrag op het door dienstverlener opgegeven bankrekeningnummer.
3.3 Betaalt opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn, dan is hij van rechtswege,
zonder dat daarvoor enige aanmaning nodig is, in verzuim. Vanaf dat moment is dienstverlener
gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen
heeft voldaan.
3.4 Blijft opdrachtgever in gebreke, dan zal dienstverlener tot invordering overgaan. De kosten
met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de opdrachtgever. Wanneer
opdrachtgever in verzuim is, is hij naast de hoofdsom tevens wettelijke (handels)rente,
buitengerechtelijke incassokosten en overige schade verschuldigd aan dienstverlener. De
incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke
incassokosten.
3.5 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever
zijn de vorderingen van dienstverlener op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 4 - Aanbiedingen en offertes
4.1 De aanbiedingen van dienstverlener zijn hooguit 30 dagen geldig, tenzij in het aanbod een
andere termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn
aanvaard, dan vervalt het aanbod.
4.2 Levertijden in offertes zijn indicatief en geven de opdrachtgever bij overschrijding daarvan
geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn
overeengekomen.
4.3 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit
uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen.

Artikel 5 - Prijzen
5.1 De op aanbiedingen, offertes en facturen van dienstverlener genoemde prijzen zijn exclusief
btw en eventuele andere overheidsheffingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
5.2 De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van BRANDON, werkzaamheden
verricht BRANDON tegen een uurtarief van 40 euro (ontwerp) of 50 euro (web-ontwikkeling),
geldend voor de periode waarin hij welke werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is
overeengekomen.
5.3 Ten aanzien van de dienstverlening kunnen partijen bij de totstandkoming van de
overeenkomst een vaste prijs overeenkomen.
5.4 Indien geen tarief op grond van de werkelijk bestede uren is afgesproken, wordt voor de
dienstverlening een richtprijs afgesproken, waarbij dienstverlener gerechtigd is om hiervan af te
afwijken. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient dienstverlener opdrachtgever
tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.

Artikel 6 - Informatieverstrekking
6.1 Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is
beschikbaar voor dienstverlener.
6.2 Opdrachtgever is verplicht alle gegevens en bescheiden, die dienstverlener meent nodig te
hebben voor het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op de
gewenste wijze ter beschikking te stellen
6.3 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan
dienstverlener ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden
afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
6.4 Opdrachtgever vrijwaart dienstverlener voor elke schade in welke vorm dan ook die
voortvloeit uit het niet voldoen aan het in het eerste lid van dit artikel gestelde.
6.5 Indien en voor zover opdrachtgever dit verzoekt, retourneert dienstverlener de betreffende
bescheiden.
6.6 Stelt opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door dienstverlener verlangde
gegevens en bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op,
dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra honoraria voor rekening van
opdrachtgever.
6.7 Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan
BRANDON verstrekte informatie en/of verstrekte gegevens.

Artikel 7 - Annulering
7.1 Het staat opdrachtgever vrij om de opdracht aan dienstverlener op elk gewenst moment te
beëindigen.
7.2 Wanneer opdrachtgever de opdracht intrekt, is opdrachtgever verplicht het verschuldigde loon
en de gemaakte onkosten van dienstverlener te betalen.

Artikel 8 - Uitvoering
8.1 Dienstverlener voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de
eisen van goed vakmanschap uit.
8.2 Dienstverlener heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.
8.3 De uitvoering geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het
eventueel afgesproken voorschot.
8.4 Het is de verantwoordelijkheid van opdrachtgever dat dienstverlener tijdig kan beginnen aan
de opdracht.

Artikel 9 - Wijzigingen
9.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering
van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen,
passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aan.
9.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het
tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Dienstverlener stelt
opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
9.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve
consequenties heeft, licht dienstverlener opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk schriftelijk in.

Artikel 10 - Overmacht
10.1 In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming
van dienstverlener in de nakoming van enige verplichting jegens opdrachtgever niet aan
dienstverlener kan worden toegerekend in geval van een van de wil van dienstverlener
onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens opdrachtgever
geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in
redelijkheid niet van dienstverlener kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede
gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere derden, stroomstoringen, computervirussen,
stakingen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
10.2 Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan dienstverlener niet
aan zijn verplichtingen jegens opdrachtgever kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort
zolang dienstverlener niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde
situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk
geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
10.2 Dienstverlener is in het geval als bedoeld in het tweede lid van dit artikel niet gehouden tot
vergoeding van enige schade, ook niet als dienstverlener als gevolg van de overmachtstoestand enig
voordeel geniet.

Artikel 11 - Verrekening
11.1 Opdrachtgever doet afstand van zijn recht om een schuld aan dienstverlener te verrekenen
met een vordering op dienstverlener.

Artikel 12 - Opschorting en eigendomsvoorbehoud
12.1 Opdrachtgever doet afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst
voortvloeiende verbintenis op te schorten.
12.2 BRANDON is gerechtigd tot opschorting van haar dienstverlening over te gaan zodra de
Opdrachtgever niet of niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet.

Artikel 13 - Aansprakelijkheid
13.1 Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij
dienstverlener de schade opzettelijk of met grove schuld heeft veroorzaakt.
13.2 In het geval dat dienstverlener een schadevergoeding verschuldigd is aan opdrachtgever
bedraagt de schade niet meer dan het honorarium.
13.3 Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de
uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval
door de gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt
vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.
13.4 De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook als dienstverlener aansprakelijk wordt gesteld voor
schade die direct of indirect voortvloeit uit het niet deugdelijk functioneren van de door
dienstverlener bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software,
gegevensbestanden, registers of andere zaken.
13.5 Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van dienstverlener voor schade die het gevolg is van
opzet of bewuste roekeloosheid van dienstverlener, zijn leidinggevende of ondergeschikten.
13.6 Ingeval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk
aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan dienstverlener verschuldigd zijn.
13.7 Wordt een opdracht middellijk of onmiddellijk verstrekt door een natuurlijke persoon namens
een rechtspersoon, dan kan deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever zijn. Daarvoor is
vereist dat deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede)beleidsbepaler van de
rechtspersoon. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is de natuurlijke persoon dus persoonlijk
aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of deze, al dan niet op verzoek van
opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon dan wel ten name van opdrachtgever als natuurlijk
persoon of hen beiden is gesteld.

Artikel 14 - Klachten
14.1 Opdrachtgever is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct schriftelijk te
melden aan dienstverlener. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de
tekortkoming, zodat dienstverlener in staat is hierop adequaat te reageren.
14.2 Een klacht kan er in ieder geval niet toe leiden, dat dienstverlener gehouden kan worden om
andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Artikel 15 - Intellectueel eigendom
15.1 Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, behoudt dienstverlener alle
intellectuele absolute rechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en
modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere
informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc.
15.2 De genoemde intellectuele absolute rechten mogen niet zonder schriftelijke toestemming van
dienstverlener worden gekopieerd, aan derden getoond en/of ter beschikking gesteld of op andere
wijze worden gebruikt.
15.3 Opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding van de door dienstverlener aan hem ter
beschikking gestelde vertrouwelijke informatie. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval
verstaan datgene waarop dit artikel betrekking heeft, alsmede de bedrijfsgegevens. Opdrachtgever
verplicht zich zijn personeel en/of derden die betrokken zijn bij de uitvoering van deze
overeenkomst, een schriftelijke geheimhoudingsplicht op te leggen van de strekking van deze
bepaling.

Artikel 16 - Vertrouwelijkheid en geheimhouding
16.1 Ieder der partijen houdt de informatie die hij (in welke vorm dan ook) van de andere partij
ontvangt en alle andere informatie betreffende de andere partij waarvan hij weet of redelijkerwijs
kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel informatie waarvan hij kan verwachten
dat de verspreiding daarvan de andere partij schade kan berokkenen, geheim en neemt alle nodige
maatregelen om te waarborgen dat zijn personeel de genoemde informatie ook geheimhoudt.
16.2 In geval bij werkzaamheden van BRANDON persoonsgegevens worden verwerkt, dan draagt de
Opdrachtgever ervoor zorg dat BRANDON aan de verplichtingen voortvloeiende uit wetgeving op het
gebied van de bescherming van persoonsgegevens kan voldoen. In elk geval ligt de
verantwoordelijkheid voor de verplichtingen voortvloeiende uit wetgeving op het gebied van de
bescherming van persoonsgegevens bij de Opdrachtgever. De Opdrachtgever vrijwaart BRANDON
voor elke (rechts)vordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met de
(persoons)gegevens.
16.3 De opdrachtgever vrijwaart dienstverlener tegen alle aanspraken van derden, die verband
houden met de door dienstverlener geleverde goederen en/of diensten.

Artikel 17 - Overige bepalingen
17.1 Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.